วันพฤหัสบดี, กันยายน 22, 2559

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ
เด็กดีมีที่เรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กันยายน 20, 2559

รับตรง โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยโครงการ
ไนติงเกลระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์, กันยายน 17, 2559

รับตรง คณะเเพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์
โดยวิธีการรับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ม.มหาสารคาม 60

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, กันยายน 15, 2559

รับตรง โครงการพิเศษเภสัชศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดย
โครงการพิเศษ เภสัชศาสตรบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กันยายน 13, 2559

รับตรง โครงการเพชรตะวันออก ม.บูรพา 60

มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
โครงการเพชรตะวันออก ระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กันยายน 09, 2559

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม 60

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 60

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม