วันอาทิตย์, พฤษภาคม 14, 2560

รับตรง โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์ 60


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรตามโครงการโดย
วิธีพิเศษระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, พฤษภาคม 10, 2560

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 60


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อ
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
รังสีเทคนิคระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันเสาร์, เมษายน 29, 2560

  รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึก
  ษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
  ฑิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันจันทร์, เมษายน 24, 2560

  รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
  ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันจันทร์, เมษายน 03, 2560

  รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น 60

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึก
  ษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ระ
  ดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  รับตรง โครงการเพชรราชพฤกษ์ ม.มหาสารคาม 2560

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
   

  ต่อในสาขาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยา  
  ศาสตร์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

  วันเสาร์, มีนาคม 25, 2560

  รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 2560

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระ
  ดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 60

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระ
  ดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

  วันอังคาร, มีนาคม 07, 2560

  รับตรง วิศวกรรมระบบผลิต ลาดกระบัง 2560

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
  ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม