วันเสาร์, มีนาคม 25, 2560

รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระ
ดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 60

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระ
ดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

วันอังคาร, มีนาคม 07, 2560

รับตรง วิศวกรรมระบบผลิต ลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, มีนาคม 01, 2560

รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 24, 2560

รับตรง สาขาพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตคณะแพทย
ศาสตร์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 17, 2560

โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศืกษาต่อ
ในโครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิท
ยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 11, 2560

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 08, 2560

รับตรง ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษา
ต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม