วันพุธ, ตุลาคม 19, 2559

รับตรง ทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อทุนโครงการ
เพชรสนามจันทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ทุนโครงการ พสวท คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อทุนโครงการ พสวท
โดยวิธีการรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตวิธีการรับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, ตุลาคม 15, 2559

รับตรง โครงการเพชรนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ
เพชรนครินทร์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 13, 2559

รับตรง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง 60

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อวิธีการรับตรงวิทยาลัย
 นาโนเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โควตาพื้นที่และโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อวิธีการรับตรงหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 60


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์, ตุลาคม 10, 2559

รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลาดกระบัง 60

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อวิธีการรับตรงระดับ

รับตรง โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ
พิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ลาดกระบัง 60

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม