วันพฤหัสบดี, กันยายน 18, 2557

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ปี 58

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กันยายน 16, 2557

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ปี 58

มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา ปี 58

มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปี 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครสอบ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปี 58

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปี 58

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  

วันอังคาร, กันยายน 09, 2557

รับตรง โควตาภาคเหนือ ม.นเรศวร ปี 58

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง แพทย์ศาสตร์และทันตแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 58

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กันยายน 03, 2557

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิดี ม.มหิดล ปี 58

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ศิริราช ปี 58

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสอบคัด
เลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม