วันศุกร์, พฤศจิกายน 21, 2557

รับตรง ทุน สอวน.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 58

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 20, 2557

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, พฤศจิกายน 14, 2557

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อใน
คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558


วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 13, 2557

รับตรงทั่วประเทศ ม.อุบลราชธานี 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, พฤศจิกายน 05, 2557

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 58

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี 58

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยใช้คะแนน
 GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 58

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 02, 2557

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง ปี 58

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แบบโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, ตุลาคม 17, 2557

รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปี 58


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม