วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 06, 2559

รับตรงทั่วประเทศโดยใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 05, 2559

รับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิวาช 59

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิวาช
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูต
วิทยาศาสตร
บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 04, 2559

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท. เพชรทองกวาว วคช. และ วพ. ม.เชียงใหม่59

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รับตรง คณะวิทยาศาสตร์
โครงการ พสวท.เพชรทองกวาว
วคช. และ วพ. ประจำปีการศึกษา2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ปี 59

มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 02, 2559

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตาม
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, มกราคม 30, 2559

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสนรับสมัคร
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

วันศุกร์, มกราคม 29, 2559

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 59

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
รับสมัครบุคลเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรง
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, มกราคม 27, 2559

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ
ภายใต้โครงการโควตา ม.อ.ตรังประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคาร, มกราคม 26, 2559

รับตรงทั่วประเทศ ม.อุบลราชธานี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
โดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, มกราคม 23, 2559

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ปี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม