วันศุกร์, สิงหาคม 29, 2557

รับตรงทุกคณะ ม.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 28, 2557

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Admissions ปี 58


กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2558

วันอังคาร, สิงหาคม 26, 2557

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร ปี 58

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 21, 2557

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.ธรรมศาสตร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปี 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คณะนิเทศศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวารสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์รับสมัครคัดเลือก
นักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยวิธีรับตรงแบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คณะอักษรศาสตร์รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, สิงหาคม 20, 2557

รับตรง คณะแพทยศาสตร ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตรรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม