วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 25, 2559

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง 60

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี แบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีโครงการรับตรงโดยใช้ผลคะแนน
สอบGAT/PATและวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, สิงหาคม 24, 2559

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ม.นวมินทราธิราช 60

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, สิงหาคม 17, 2559

รับตรง สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
โดยโครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจ
วิศวกรรมระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2560

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ศิลปากร 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
โครงการเพิ่มพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกลระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2559

รับตรง ม.มหาสารคาม 60

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง 5 โครงการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปี 60


 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีรับตรงประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, สิงหาคม 09, 2559

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 60

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทย
ศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม