วันพุธ, กันยายน 03, 2557

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิดี ม.มหิดล ปี 58

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ศิริราช ปี 58

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสอบคัด
เลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, สิงหาคม 30, 2557

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงโควตาพิเศษ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อแบบ
โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด ปีการศึกษา 2558 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, สิงหาคม 29, 2557

รับตรงทุกคณะ ม.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 28, 2557

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Admissions ปี 58


กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2558

วันอังคาร, สิงหาคม 26, 2557

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร ปี 58

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 21, 2557

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.ธรรมศาสตร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปี 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม