วันอาทิตย์, พฤษภาคม 24, 2558

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปี 58

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, พฤษภาคม 12, 2558

รับตรง คณะเภสัชกร ม.อุบลราชธานี ปี 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์, พฤษภาคม 11, 2558

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ ปี 58

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์, พฤษภาคม 04, 2558

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปี 58

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, เมษายน 10, 2558

รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปี 58

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
ทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, เมษายน 07, 2558

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์, เมษายน 06, 2558

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปี 58

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, เมษายน 04, 2558

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 58

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ปี 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม