วันเสาร์, ธันวาคม 03, 2559

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 60

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 01, 2559

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิก
วิชาการเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 27, 2559

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีโครงการโรงเรียนในเครือข่าย
คณะวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 24, 2559

โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2559

รับตรงโครงการ วมว.พระจอมเกล้าธนบุรี 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีในโครงการรับตรงสำหรับ
นักเรียนในโครงการ วมว.
ประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสนรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อโควตารับตรงประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, พฤศจิกายน 19, 2559

ข้อมูล Admissions 2560

สมาคมทีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขา
วิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2560