วันเสาร์, สิงหาคม 27, 2559

รับตรง โควตาเรียนดี พระนครเหนือ 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้า
ศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในโครง
การโควตาเรียนดีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โควตาโอลิมปิกวิชาการ พระนครเหนือ 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตโครงการ
โอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ พระนครเหนือ 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์รับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 25, 2559

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง 60

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี แบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีโครงการรับตรงโดยใช้ผลคะแนน
สอบGAT/PATและวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, สิงหาคม 24, 2559

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ม.นวมินทราธิราช 60

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, สิงหาคม 17, 2559

รับตรง สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
โดยโครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจ
วิศวกรรมระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2560

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ศิลปากร 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
โครงการเพิ่มพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกลระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2559

รับตรง ม.มหาสารคาม 60

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง 5 โครงการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปี 60


 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีรับตรงประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, สิงหาคม 09, 2559

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 60

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทย
ศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โควตา คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, สิงหาคม 06, 2559

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 60

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการ
รับนักศึกษากรณีพิเศษ ช้างเผือก
ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 60

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2560

วันศุกร์, สิงหาคม 05, 2559

รับตรง ทั่วประเทศ เภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลัก
สูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง แพทย์ ทันตะ มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 60

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลัก
สูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตะ
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, สิงหาคม 03, 2559

รับตรง ทุน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการรับตรง
ทุนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม