วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 11, 2555

ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ  สำหรับบุตรเกษตรกร 
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครหลักสูตรนานาชาติ ปี 56

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ)
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครโครงการรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ปี 56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
ประจำปีการศึกษา 2556

วันเสาร์, พฤศจิกายน 10, 2555

ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัคร ปี 56

มหาวิทยาัลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิืทยาลัยศิลปากร  คณะโบราณคดี
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะวิทยาศาสตร์ ม. แม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรง ปี 56


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษา

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับตรงโดยใช้คะแนน GAT / PAT ปี 56

มหาวิืทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษระบบรับตรง
โดยใช้คะแนน GAT/PAT
ประจำปีการศึกษา 2556 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับสมัคร ปี 56


าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาวรรณคดี เปิดรับสมัครนักศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับตรง ปี 56

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงเพิ่มเติม ปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรงเพิ่มเติม 
 ประจำปีการศึกษา 2556

คณะัวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรงโครงการทางช้างเผือก ปี 56


มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการทางช้างเผือก  
ระบบรับตรประจำปีการศึกษา 2556 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติืมค่ะ

วันศุกร์, พฤศจิกายน 09, 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับโครงการช้างเผือก ปี 56มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการช้างเผือก
ประจำปีการศึกษา 2556

วันพุธ, พฤศจิกายน 07, 2555

ม.ลาดกระบัง เปิดรับสมัครโควตา ปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา แบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2556