วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 27, 2559

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีโครงการโรงเรียนในเครือข่าย
คณะวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 24, 2559

โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2559

รับตรงโครงการ วมว.พระจอมเกล้าธนบุรี 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีในโครงการรับตรงสำหรับ
นักเรียนในโครงการ วมว.
ประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสนรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อโควตารับตรงประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, พฤศจิกายน 19, 2559

ข้อมูล Admissions 2560

สมาคมทีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขา
วิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 17, 2559

รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ประเภทโควตาทั่วประเทศระดับ
ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วไป ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 60

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 10, 2559

รับตรง สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ 60

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงโครงการพิเศษ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการรับตรง
โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการ วมว. ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โควตาโรงเรียนในเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโควตาโรงเรียนในเครือข่าย
คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, พฤศจิกายน 08, 2559

โควตา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อแบบ
โควตาประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 60

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อแบบโควตาในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์, พฤศจิกายน 04, 2559

รับตรง ทุน สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร 60 รอบ 2

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 60

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 03, 2559

รับตรง พสวท. ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม