วันศุกร์, มกราคม 28, 2554

สทศ. รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 และ 3 ปี 54

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
เปิดให้บริการการทดสอบ GAT/PAT
ครั้งที่ 2 และ 3 ปี2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มศว. เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 54

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.ศิลปากร เปิดรับนักศึกษาระบบรับตรง ปี 54

มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์
โครงการระบบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันพฤหัสบดี, มกราคม 27, 2554

ม.ขอนแก่น รับตรงพิเศษ คณะวิทยาศาตร์ ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี54

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรับตรงพิเศษ(รอบที่1) ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศรับตรง ปี 54

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
ประกาศรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย
ที่มีผลการเรียน 3.60 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2554

ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดสอบคัดเลือกในระดับปริญญาตรี (SMART-I)
ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันอาทิตย์, มกราคม 16, 2554

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการมหาดไทย ปี54

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา
ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าศึกษาตามโครงการมหาดไทย
ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ ปี 54

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครระบบตรง (เพิ่มเติม) ปี 54

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบระบบตรง (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันเสาร์, มกราคม 15, 2554

มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี54

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โควต้าจังหวัด ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.บูรพา เปิดรับโครงการช้างเผือก ปี 54

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์(โครงการช้างเผือก)
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันพุธ, มกราคม 05, 2554

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 54

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 54

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
แบบรับตรง ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ม.บูรพา รับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
แบบโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 54

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง)
เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ