วันศุกร์, พฤศจิกายน 28, 2557

ปฎิทินรับสมัคร โครงการรับตรง ม.บูรพา 58

มหาวิทยาลัยบูรพา
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง แพทย์เพื่อชาวชนบท ม.อุบลราชธานี 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะเภสัชศาสตร์ โควตารับตรงตามพื้นที่
และโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม ม.อุบลราชธานี 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโควตากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาแบบโควตา
รับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 58

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 58


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, พฤศจิกายน 21, 2557

รับตรง ทุน สอวน.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 58

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 20, 2557

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, พฤศจิกายน 14, 2557

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อใน
คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558


วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 13, 2557

รับตรงทั่วประเทศ ม.อุบลราชธานี 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, พฤศจิกายน 05, 2557

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 58

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี 58

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยใช้คะแนน
 GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 58

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 02, 2557

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง ปี 58

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แบบโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, ตุลาคม 17, 2557

รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปี 58


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, ตุลาคม 14, 2557

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ปี 58

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ต่อในคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 09, 2557

รับตรงทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปี 58

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, ตุลาคม 08, 2557

รับตรง โดยคณะดำเนินการจัดสอบ ลาดกระบัง ปี 58

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง ปี58

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
คัดเลือกโดยพิจารณาจาก GAT/ PAT
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, ตุลาคม 07, 2557

รับตรง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ปี 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาฯ ปี 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะพาณิชยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ปี58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ปี 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ปี 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ปี 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง แบบปกติ จุฬาฯ ปี 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 58

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, กันยายน 28, 2557

รับตรง ผู้มีความสามารถทางการกีฬา ลาดกระบัง 58

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา 
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง 5 โครงการ ม.มหิดล ปี 58

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 58

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์
ภายใต้โครงการนักเรียนเรียนดีประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม ปี 58

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กันยายน 26, 2557

รับตรง ทั่วประเทศ ม.อุบลราชธานี ปี 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
โคยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปี 58

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 58

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กันยายน 24, 2557

จุฬา ฯ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/ 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, กันยายน 18, 2557

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ปี 58

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กันยายน 16, 2557

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ปี 58

มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา ปี 58

มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปี 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครสอบ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปี 58

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปี 58

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  

วันอังคาร, กันยายน 09, 2557

รับตรง โควตาภาคเหนือ ม.นเรศวร ปี 58

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง แพทย์ศาสตร์และทันตแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 58

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กันยายน 03, 2557

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิดี ม.มหิดล ปี 58

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ศิริราช ปี 58

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสอบคัด
เลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, สิงหาคม 30, 2557

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม