วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 25, 2559

รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม 25 คน ม.ธรรมศาสตร์ 59

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 59

มหาวิทยาลัยบูรพา
รับตรงโครงการทุนการศึกษาวิศวะ
ช้างเผือกบูรพาประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 23, 2559

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 59

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์(เวชนิทัศน์) ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปี 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 19, 2559

รับตรง โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการรับตรง
โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

รับตรง นักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ม.เชียงใหม่ 60

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิธีการับตรง
นักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

รับตรง ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 59


มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 18, 2559

รับตรง โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 59

มหาวิทยาลัยบูรพา
รับตรง โครงการช้างเผือก 
คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 16, 2559

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 59

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับตรงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประจำปีการศึกษา 2559


รับตรง โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 59

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรง
โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 14, 2559

รับตรง โควตาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โดยวิธีการรับตรง ประจำปีการศึกษา2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 13, 2559

รับตรงทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 59

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 12, 2559

รับตรง ทั่วประเทศ มศว ปี 59


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รอบ 2 จุฬาฯ 59

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 10, 2559

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 พระจอมเกล้าธนบุรี 59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรง ในระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 06, 2559

รับตรงทั่วประเทศโดยใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 05, 2559

รับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 59

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิาช
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูต
วิทยาศาสตร
บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 04, 2559

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท. เพชรทองกวาว วคช. และ วพ. ม.เชียงใหม่59

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รับตรง คณะวิทยาศาสตร์
โครงการ พสวท.เพชรทองกวาว
วคช. และ วพ. ประจำปีการศึกษา2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ปี 59

มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 02, 2559

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตาม
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม