วันพุธ, กุมภาพันธ์ 27, 2556

ม.บูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปี 56

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับโครงการพิเศษ ปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ 
สาขาวิชาเอเซียศึกษา เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ (เพิ่มเติม)
ประจำปีการศึกษา 2556 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ปี 56

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
เปิดรับโครงการพิเศษ โดยวิธีพิเศษประจำปีการศึกษา 2556

ม.ลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี เปิดรับตรง ปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี
เปิดรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 25, 2556

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดรับตรง 

ม.ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เปิดรับตรง รอบที่ 2 ปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพร เปิดรับตรงรอบ 2

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงสาขาคณิตศาสตร์การจัดการ ปี 56

            
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ
 เปิดรับตรงโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
    ประจำปีการศึกษา 2556
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.มหิดล เปิดรับสมัครหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ปี 56

มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิืทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติืม

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครชิงทุนวิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 56


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์้ 
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ชิงทุนวิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.เกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิืทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน  
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ  
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการเรียนล่วงหน้า ปี 57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการเรียนล่วงหน้า

ประจำปีการศึกษา 2557

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ลาดกระบัง เปิดรับตรงรอบที่ 2 ปี 56


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา 
ระบบรับตรงรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรง ปี 56

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 24, 2556

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ปี 56

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 19, 2556

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ลาดกระบัง เปิดรับตรงรอบที่ 2 ปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระบบรับตรงรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556