วันอังคาร, พฤศจิกายน 22, 2554

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เปิดรับสมัคร ปี55

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. เปิดรับรอบ 2 ปี55

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการ Direct Admission
รอบที่ 2 (GAT/PAT เดิม) ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับตรงปี55

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษ
ด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ลาดกระบัง เปิดรับตรง ปี55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

มจพ.พระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
ประจำปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี55

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร ปี55

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับสมัครคัดเลือก
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2555