วันศุกร์, มิถุนายน 03, 2548

แจ้งข่าวการสอบ ent ระบบ " แอดมิชชั่น "

ระบบแอดมิชชั่นที่จะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2549 จะนำคะแนนมาจาก 4 ส่วน ดังนี้
1. GPAX 10%
2. GPA ไม่เกิน 5 กลุ่มสาระวิชา 20%
3. แบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ หรือ O-NET 35-70%
4. การทดสอบวัดความรู้ในระดับสูง หรือ A-NET ไม่เกิน 35%
*** GPAX-10% *** คือผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกรายวิชา
*** GPA -20% *** คือผลการเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่เกิน 5 กลุ่มสาระวิชา จาก 8 กลุ่ม
ได้แก่ *กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
*กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
*กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
*กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
*** แบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ หรือ O-NET *** สอบ 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ
เลข และวิทยาศาสตร์ ลักษณะข้อสอบปรนัย 80-90% และอัตนัย 10-20%
*** การทดสอบวัดความรู้ในระดับสูง หรือวิชาเฉพาะ หรือ A-NET *** เป็นการทดสอบในระดับสูงนั้น
จะจัดสอบในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านภาษา
- วิชาวิทยาศาสตร์จะแยกคะแนนออกเป็น 3 รายวิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา
- ความสามารถด้านภาษาจัดสอบในวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ทั้งนี้ ได้จัดแบ่ง
ออกเป็น 9 กลุ่ม คณะ/สาขาวิชา
1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์
2.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พลังงาน ทรัพยากร เช่น คณะวิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
3.กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.กลุ่มสาขาวิชาเกษตร เช่น คณะเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
6.กลุ่มสาขาบริหารพาณิชยการบัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ แบ่งเป็น
6.1 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
6.2 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ การท่องเที่ยว
7.กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (การสอน)
8.กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ มัณฑนศิลป์ จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
9.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ แบ่งเป็น
9.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ เช่น คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษศาสตร์ เป็นต้น
9.2 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เช่น คณะรัฐศษสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
กำหนดวันสอบ
- O-NET กำหนดสอบระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2549
- A-NET กำหนดสอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2549
**หมายเหตุ**
1)นักเรียนเลือกคณะได้ 4 อันดับเหมือนเดิม
2)คะแนน GPA ของนักเรียนทั่วประเทศจะต้องนำมาปรับมาตรฐานด้วยข้อสอบ O-NET ก่อน
ไม่นำมาใช้เลยเพื่อป้องกันเกรดเฟ้อ
3)เด็กซิวสามารถสมัครสอบได้ ทั้ง O-NET และ A-NET เกรดเฉลี่ยหลักสูตรเก่าและใหม่เทียบ
โอนกันได้
4)คนเรียนอาชิวะ และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน)สามารถสอบได้
5)คนจบม.ปลายจากต่างประเทศ ไม่สามารถสมัครในปี 2549 ได้เพราะค่า GPA เด็กจบนอก
ไม่สามารถเทียบกับหลักสูตรใหม่ได้ ต้องเลี่ยงไปสอบตรงหรือโค้วต้า

********************************************