วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 24, 2560

รับตรง สาขาพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตคณะแพทย
ศาสตร์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 17, 2560

โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศืกษาต่อ
ในโครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิท
ยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 11, 2560

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 08, 2560

รับตรง ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษา
ต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 03, 2560

รับตรง โควตาวิชาสามัญและโควตาพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 01, 2560

รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.มหิดล อำนาจเจริญ 60

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตร
ศาสตร์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

รับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560 

รับตรงทั่วประเทศ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม