วันพฤหัสบดี, กันยายน 26, 2556

ส.พระจอมเกล้าลาดกระับัง เิปิดรับสมัครโควตา ปี57

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางกีฬา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับตรงหลายโครงการ ปี57

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
 ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับตรง ปี57

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
โดยพิจารณาคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, กันยายน 14, 2556

ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการโควตาพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการโควตาพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับตรงโควตาพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโควตาพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 

ม.ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เปิดรับตรง ปี57

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพร เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิดรับโครงการพิเศษ แบบวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ตามโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
เปิดรับสมัครบุคคลผู้ที่มีความสามารถทางกีฬา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับตรงโควตา สอวน. ปี57

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ตามโครงการโควตา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับตรง ปี57

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กันยายน 13, 2556

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เปิดสมัครรับทัน จำนวน 4 ทุน

กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งเวียนทุนของ
รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระดับปริญญาตรี
สำหรับนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้แก่รัฐบาลไทย
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.นครพนม เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงโครงการพิเศษและโควตา ปี57

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ตามโครงการพิเศษและโควตา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม