วันอังคาร, สิงหาคม 31, 2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ปี54

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชา
ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
Admissions กลาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีคัดเลือกเอง ปี54


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีคัดเลือกเอง
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันอังคาร, สิงหาคม 17, 2553

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี54

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ม.มหิดล ระดับปริญญาตรี ปี 54

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ปี 54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ม.อุบลราชธานี ปี 54

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2554

ดูรายละเอียดวิธีการรับสมัคร

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับนักศึกษาปี 2554


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร รับตรง Direct Admissions ปี 54

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
สาขาเภสัชศาสตร์ประเภทรับตรง Direct Admissions
ประจำปีการศึกษา 2554 (รอบที่ 1)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, สิงหาคม 03, 2553

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปี54


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (ประเภทสอบตรง)ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

มหาวิทยาลัยบูรพา รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปี54

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการโควตาเรียนดี โควตาพื้นที่ ปี54


คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง ปี54


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ โดยวิธีพิเศษ ปี54


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ

เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิมเติมค่ะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง ปี54

มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง
ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับนักศึกษาโครงการพิเศษ ปี54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษา
โครงการพิเศษ ประจำปี 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ