วันพฤหัสบดี, กันยายน 08, 2548

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับปีการศึกษา 2549

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในคณะ/สถาบันประจำปีการศึกษา 2549
มี 3 ระบบ ได้แก่
ก.โควตาพื้นที่ /โครงการพิเศษคณะ /สถาบัน ดำเนินการเองโดยตรง และกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แตกต่างกัน
ผู้สมัครต้องติดตาม รายละเอียด หลักเกณฑ์ จากแต่ละคณะ /สถาบัน โดยตรง

ข.ระบบ Direct Admissions สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)มอบหมายให้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย(กสพท)รับเป็นผู้ประสานงานการดำเนินการ ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดย กสพท

ค.ระบบ Central Admissions สกอ.เป็นผู้ดำเนินการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
จำนวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละ ระบบของแต่ละ คณะ / สถาบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2548 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับแต่ละสถาบัน)
กำหนดการรับสมัครและการสอบ
รับสมัคร 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2548
สอบวิชาเฉพาะ เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2548
การสอบ O-NET และ A-NET ตามประกาศของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ประกาศผล ประมาณวันที่ 18 เมษายน 2549
สัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ 19-25 เมษายน 2549
ประกาศผลขั้นสุดท้าย ภายใน 30 เมษายน 2549
ที่มา : http://www.si.mahidol.ac.th/meded/entrance49/cotmes.htm
http://www.si.mahidol.ac.th/meded/entrance49/general.htm

วันพุธ, กันยายน 07, 2548

NEW ... การรับตรงของจุฬาฯ

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 1- 30 กันยายน 2548
ทาง Internet เท่านั้น
ที่เว็บไซต์
http://www.atc.chula.ac.th
และชําระค่าสมัครผ่านธนาคาร
หลังจากผู้สมัคร สมัครและชําระค่าสมัคร เรียบร้อยแล้ว
ให้ Print ใบสมัคร ติดรูปถ่าย และ ส่งพร้อมเอกสารประกอบ
การสมัคร และ หลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน ส่งทางไปรษณีย์ไปที่
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถ.พญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
( ภายในวันที่ 30 กันยายน 2548 )

วันพฤหัสบดี, กันยายน 01, 2548

UPDATE ! ข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆ

องค์ประกอบและค่าน้ำหนัก
คะแนน admission
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
คลิก ดูรายละเอียด สถาบันอุดมศึกษา/คณะ>>> มหาวิทยาลัยต่างๆ