วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 28, 2556

ร.ร เตรียมอุดมฯ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 ปี57

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าระดับชั้น ม.4
ประจำปีการศึกษา 2557 
 • ปฏิทินการรับสมัคร
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   


  วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 24, 2556

  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับตรงโควตา ปี57

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา โครงการโควตา
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คณะสัตวแพทยศาสตร ม.ขอนแก่น เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา โครงการพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันศุกร์, พฤศจิกายน 01, 2556

  สทศ. เปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปี57

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
  เปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.มหิดล เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์ กสพท.เปิดรับสมัครสอบ ปี57

  กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 
  ผ่านระบบรับตรง(Direct Admissions) 
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ แบบวิธีพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เปิดรับตรงเพิ่มพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโยลีอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เปิดรับบุคคลเพิ่มพิเศษเข้าศึกษา
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ปฏิทินการรับสมัครรับตรง จุฬาฯ ปี57

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศ
  ปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติของ
  การรับนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
  ประจำปีการศึกษา 2557

  วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 31, 2556

  ม.บูรพา เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยบูรพา
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึุกษา 2557

  ม.เกษตร เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ หลายโครงการ ปี57

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  ตามโครงการพิเศษ 5 โครงการ ระดับปริญญาตรี
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครโครงการพิเศา ปี57

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คณะประมง ม.เกษตร เปิดรับสมัครโครงการโควตา ปี57

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการโควตา
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

  ม.พายัพ เปิดรับตรง ปี57

  มหาวิทยาลัยพายัพ
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  สทศ.ประกาศรับสมัครสอบ GAT/PAT ปี57

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
  เปิดรับสมัครทดสอบวิชา ความถนัดทั่วไป(GAT)
  และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT)
  ประจำปีการศึกษา 2557

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษ
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันอังคาร, ตุลาคม 15, 2556

  คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับตรง ปี57

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์
  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.อุบล เปิดรับสมัครโครงการโควตา ปี57

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการโควตา
  ระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาคะแนน GAT/PAT 
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ปี57


  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  เปิดรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
  ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล เปิดรับตรง ปี57

  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครโควตา ปี57

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  เปิดรับบุุคคลเข้าศึกษาโควตาพิเศษ
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับตรง ปี57

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  โดยพิจารณาคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2557

  วันอังคาร, ตุลาคม 01, 2556

  สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เปิดรับตรง ปี57

  มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับตรง ปี57

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
  โดยพิจารณาคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรง ปี57


  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
  ประจำปีการศึกษา 2557

  คณะวิทยาศาสตร์ ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับโควตาพิเศษ ปี57

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาโควตาพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรง รอบที่ 1 ปี57

  มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์
  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
  ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  โครงการพิเศษ แบบวิธีพิเศษ
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครโครงการรับตรง ปี57

   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการรับตรง
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันพฤหัสบดี, กันยายน 26, 2556

  ส.พระจอมเกล้าลาดกระับัง เิปิดรับสมัครโควตา ปี57

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางกีฬา
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับตรงหลายโครงการ ปี57

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
   ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับตรง ปี57

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
  โดยพิจารณาคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันเสาร์, กันยายน 14, 2556

  ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการโควตาพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการโควตาพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับตรงโควตาพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโควตาพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 

  ม.ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เปิดรับตรง ปี57

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  วิทยาเขตชุมพร เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  เปิดรับโครงการพิเศษ แบบวิธีพิเศษ
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  ตามโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  เปิดรับสมัครบุคคลผู้ที่มีความสามารถทางกีฬา
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับตรงโควตา สอวน. ปี57

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ตามโครงการโควตา
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับตรง ปี57

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันศุกร์, กันยายน 13, 2556

  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรง ปี57

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เปิดสมัครรับทัน จำนวน 4 ทุน

  กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งเวียนทุนของ
  รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระดับปริญญาตรี
  สำหรับนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้แก่รัฐบาลไทย
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.นครพนม เปิดรับตรง ปี57

  มหาวิทยาลัยนครพนม
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงโครงการพิเศษและโควตา ปี57

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  ตามโครงการพิเศษและโควตา ระดับปริญญาตรี
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 29, 2556

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เชียงใหม่ เปิดรับโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษ
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เปิดรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
  ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ
  ประจำปีการศึกษา 2557