วันศุกร์, กันยายน 23, 2554

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยมหิดล


วันอาทิตย์, กันยายน 18, 2554

มธ. รับตรงสาขาการเมืองฯ ( BMIR ) ปี 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
เปิดรับสมัครปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2555

ม.พะเยา เปิดรับสมัคร ปี 55

มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. เปิดรับสมัครป.ตรี ปี 55

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

ม.เกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 55

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

วันเสาร์, กันยายน 17, 2554

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัคร ปี 55

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2555

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โควต้า ม.นเรศวร ปี 55

มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยนาโน มจล. เปิดรับสมัคร ปี55

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

วันพฤหัสบดี, กันยายน 01, 2554

สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ GAT/PAT ปี55

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ประกาศกำหนดการทดสอบวิชาสามัญ
ปีการศึกษา 2555

มจพ.ธนบุรี เปิดรับสมัคร ปี55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัคร ปี55

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง (Direct Admission) รอบที่ 1
ปีการศึกษา 2555

คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัคร ปี55

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร ปี55

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

ม.แม้โจ้ เปิดรับตรง ปี55

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการรับตรงและคัดเลือก
ปีการศึกษา 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ปี55

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญาตรี
โครงการอัฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ