วันศุกร์, มีนาคม 29, 2556

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับโครงการโควตารับตรง ปี56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการโควตารับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับโครงการพิเศษ ปี56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม เปิดรับโครงการพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับตรง ปี56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับโครงการสมทบพิเศษ ปี56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตร ศรีราชา เปิดรับโครงการพิเศษ รอบ 2 ปี56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
เปิดรับตรงโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ รอบ 2
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดรับโควตา ปี56

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
เปิดรับสมัครโครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรง ปี56

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP ปี56

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ 
เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP และ CU-SCIENCE
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครโควต้าพิเศษ ปี56

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรวิทยาศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาโครงการโควต้าพิเศษ 
ประจำปีการศึกษา 2556

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครนักศึกษาระบบกลาง ปี56

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบล เปิดรับตรง ปี56

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 14, 2556

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครภาคพิเศษ ปี 56

มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์(ภาคพิเศษ)
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับโครงการพิเศษ ปี56

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 เปิดรับโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรง ปี56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาภาควิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา
ตามโครงการปริญญาตรีพิเศษ รอบที่2
 ประจำปีการศึกษา 2556 

  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    


   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับโครงการพิเศษ ปี56

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

   คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   ม.ลาดกระบัง เปิดรับตรง รอบ 2 ปี56

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับตรงรอบ 2
   ประจำปีการศึกษา 2556

   คณะวิทยาศาสตร์ ม.ลาดกระบัง เปิดรับสมัครชิงทุน ปี56

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุทหารลาดกระบัง
   คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุน
   โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556

   คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ปี56

    
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   ประจำปีการศึกษา 2556 

   คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
    
    

    

   คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับตรงโครงการเรียนดี ปี56

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมาสตร์  
   เปิดรับตรง ผู้ที่มีความสามารถทางการศึกษา(นักเรียนเรียนดี)
   ประจำปีการศึกษา 2556

   คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม