วันพุธ, สิงหาคม 31, 2548

Download ฟรี!!!


เอกสารการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบ admission
>>> ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ<<<

โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง


รายชื่อคณะที่จัดสอบตรงของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ >>> http://reg.tu.ac.th/

วันอังคาร, สิงหาคม 23, 2548

ค่ายวิทยาศาสตร์ Mahidol Alternative Science Camp ครั้งที่ 17

ค่ายวิทยาศาสตร์ Mahidol Alternative Science Camp ครั้งที่ 17 : ชีวิตกับวิทยาศาสตร์
ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีศักยภาพและสนใจในวิทยาศาสตร์
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 80 คน
วัตถุประสงค์

1.นำเสนอกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
2.เปิดมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อาชีพนักวิทยาศาสตร์-นักวิจัย รวมถึงการมีส่วนร่วมของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ

รูปแบบกิจกรรม : กิจกรรมจัดในรูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และสอดแทรกกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมโดยรวม คือ
1.ฟังบรรยายและเข้าชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าใจ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
2.เข้าปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว

กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติกิจกรรม :(1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)(2) มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศาลายา
กำหนดการค่าย

24 ส.ค. – 30 ก.ย. 2548 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
27 ต.ค. 2548 ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม

11 พ.ย. – 13 พ.ย. 2548 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 : ชีวิตกับวิทยาศาสตร์
ข้อปฏิบัติในการสมัคร
ใบสมัครและใบรับรองสามารถถ่ายเอกสารได้
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ชัดเจน และตรงตามความเป็นจริง และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ตอบคำถามด้วยตนเอง หากมีการค้นคว้าหรือสอบถามผู้อื่นกรุณาระบุแหล่งอ้างอิงมาด้วย
โปรดใช้ช่องว่างที่เว้นให้อย่างคุ้มค่า หากช่องว่างที่เว้นให้ไม่เพียงพอในการตอบคำถามสามารถเขียนลงในกระดาษขนาด A4 เพิ่มเติมได้
หมดเขตรับสมัคร 30 ก.ย. 2548
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายทางเว็บไซต์และอีเมลล์ 27 ต.ค. 2548
สถานที่ส่งใบสมัคร : ส่งได้โดยตรงหรือส่งจดหมายพร้อมแนบ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน มาที่
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
(วงเล็บมุมซองว่า “ค่ายวิทย์ 17”)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้คำแนะนำ

http://einstein.sc.mahidol.ac.th/~u4705020/mascamp/index.html

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 18, 2548

ขอบเขตเนื้อหาสาระข้อสอบ O-NET และ A-NET ของแต่ละวิชา

*หมายเหตุ* - สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้นำตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET ขึ้นเว็บไซต์ของสถาบัน www.ntthailand.com เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเข้าไปทดลองทำตัวอย่างข้อสอบ

ขอบเขตเนื้อหาสาระข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์
1. เซต จำนวนจริง การให้เหตุผล
2. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
3. ลำดับ และอนุกรม ความน่าจะเป็น
4. สถิติ และข้อมูล


ขอบเขตเนื้อหาสาระข้อสอบ A-NET วิชาคณิตศาสตร์
1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
2. ระบบจำนวนจริง
3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
4. เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
5. ฟังก์ชัน
6. เรขาคณิตวิเคราะห์
7. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
8. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
9. เวกเตอร์ในสามมิติ
10. จำนวนเชิงซ้อน
11. กำหนดการเชิงซ้อน
12. ความน่าจะเป็น
13. ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
14. แคลคูลัสเบื้องต้น
15. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
16. การแจกแจงปกติ
17. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล


ขอบเขตเนื้อหาสาราะข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์
1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3. สารและสมบัติของสาร
4. แรงและการเคลื่อนที่
5. พลังงาน
6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
7. ดาราศาสตร์และอวกาศ
8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ขอบเขตเนื้อหาสาระข้อสอบ A-NET วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์(เคมี)
1. อะตอมและตารางธาตุ
2. พันธะเคมี
3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ
4. ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
5. ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ
6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
7. สมดุลเคมี
8. กรด-เบส
9. ไฟฟ้าเคมี
10. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
11. เคมีอินทรีย์
12. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
13. สารชีวโมเลกุล


วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
1. กลศาสตร์
2. กลศาสตร์ของไหล
3. ความร้อน
4. คลื่น
5. เสียง
6. แสง
7. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
8. คลื่นแม่เหล็ก
9. ฟิสิกส์อะตอม
10 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
11. การใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการรับรู้และควบคุมที่ควรทราบ

วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
1. ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา
2. การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และสัตว์
3. การประสานงานในร่างกายและการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์
4. การดำรงชีวิตชองพืช
5. พันธุศาสตร์
6. นิเวศวิทยา

ขอบเขตเนื้อหาสาระข้อสอบ O-NET และ A-NET วิชาภาษาไทย
มีสัดส่วนของเนื้อหาและคะแนนรวม 100% ดังนี้
1. การอ่าน 25%
2. การเขียนและการพูด 25%
3. หลักการใช้ภาษา 25%
4. วรรณคดี/วรรณกรรม 25%

ขอบเขตเนื้อหาสาระข้อสอบ O-NET และ A-NET วิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบ A-NET เนื้อหาเหมือน O-NET แต่มีระดับพฤติกรรมสูงขึ้น มีความยากมากกว่าระดับ O-NET
ข้อสอบแต่ละฉบับประกอบด้วยข้อสอบ 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีสัดส่วนต่อเนื้อหาดังนี้
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม 20%
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 20%
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 20%
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 20%
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 20%
ทั้งนี้ ข้อสอบทั้งหมดเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ไม่มีข้อสอบอัตนัย

วันอังคาร, สิงหาคม 16, 2548

Link >>> คณะแพทยศาสตร์

รามาธิบดี
ศิริราช
พระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ม.เชียงใหม่
ม.ขอนแก่น
ม.นเรศวร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.สงขลานครินทร์
ม.ธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับนักศึกษาแพทย์ ปี 2549 ม.ขอนแก่นรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาแพทย์ปี2549
ทั้งโครงการปกติและโครงการแพทย์ 5 ปี
File : การรับนักศึกษาแพทย์ ปี2549

ตัวอย่างข้อสอบ A-NET และ O-NET


ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ดูได้ที่นี่เลยค่ะ

คลิก : > O-NET และ A-NET

วันอาทิตย์, สิงหาคม 14, 2548

มหิดลวิทยานุสรณ์ # เปิดรับสมัครแล้ว #โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้นม.3
สมัคร 1-31 สิงหาคม 2548 นี้เท่านั้น !!
ดูรายละเอียด >> http://www.mwit.ac.th/

Admission สัญจร !

ลงชื่อจองที่แอดมิชชั่นสัญจรก่อนเต็ม
งานฟรีอีกรายการที่นักเรียนและผู้ปกครองไม่ควรพลาด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) มาเอง
ชัดเจนที่สุด เชื่อถือได้ที่สุด หมดปัญหาแน่นอน พบกันในงาน

"คลินิกแอดมิชชั่น"
คลิก >>> http://www.eduzones.com/study_zone/admiszone/view.php?id=89

วันพุธ, สิงหาคม 10, 2548

การรับสมัครสอบตรง ปี 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549
โดยวิธีการรับเข้าศึกษา 3 รูปแบบ ดังนี้
แบบที่ 1 โควตาสอบตรงดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
ดูข้อมูลได้ที่ http://admission.swu.ac.th ( ดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.48 เป็นต้นไป)

แบบที่ 2 ระบบ Admission (Entrance เดิม) ดำเนินการโดย สกอ.
ดูข้อมูลได้ที่ www.mua.go.th

แบบที่ 3 โควตาสอบตรงร่วมกับ สกอ. (โดยใช้คะแนน O-NET และ A-NET)
ดูข้อมูลได้ที่ www.mua.go.th

http://admission.swu.ac.th/content/e1234/index_th.html

สรุปแอดมิสชั่นส์ และเกณฑ์การรับทั้ง 9 กลุ่มสาขา

สรุปแอดมิสชั่นส์ และเกณฑ์การรับทั้ง 9 กลุ่มสาขา ลงเว็บ 8 สิงหาคม

สกอ. เตรียมนำสัดส่วนและองค์ประกอบแอดมิชชั่นส์ใน 9 กลุ่มสาขาวิชาพร้อมนำข้อมูลเกณฑ์การรับแต่ละคณะของแต่ละมหาวิทยาลัยบรรจุลงเวบไซต์ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ นางศศิธร อหิงสโก ผู้อำนวยการสำนักทดสอบกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าสัดส่วนและองค์ประกอบในการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์ ว่า ตามที่ สกอ.ขอให้มหาวิทยาลัยรัฐ 21 แห่งแจ้งสัดส่วนและองค์ประกอบของแอดมิชชั่นส์ ที่สกอ. ได้ข้อสรุปแล้ว มี 9 กลุ่มสาขาวิชา คือ
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์
5. เกษตรศาสตร์
6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
7. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
8. ศิลปกรรมศาสตร์
9. สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ปรากฏว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยรัฐได้จัดส่งสัดส่วนและองค์ประกอบแอดมิชชั่นส์ แต่ละกลุ่มสาขาวิชาเข้ามาแล้ว 17 – 18 แห่ง “สกอ. จะนำสัดส่วนและองค์ประกอบแอดมิชชั่นส์กลางทั้ง 9 สาขาวิชา รวมถึงจะนำข้อมูลหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาในแต่ละคณะของแต่ละมหาวิทยาลัยรัฐเท่าที่ สกอ. ได้รับแจ้งข้อมูล ขณะนี้ได้รับแจ้งมาแล้วส่วนหนึ่งบรรจุลงในเวบไซต์
www.cuas.or.th ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ ส่วนหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรัฐแต่ละแห่งส่งเข้ามายัง สกอ.ภายหลัง จะทยอยนำมาบรรจุลงในเวบไซต์ดังกล่าว ” นางศศิธรกล่าว
นางศศิธร กล่าวต่อไปว่า ขอฝากไปถึงนักเรียนให้เข้าไปศึกษาข้อมูลว่า คณะที่ต้องการเข้าเรียนในแต่ละมหาวิทยาลัย จะต้องสอบวิชาอะไร และต้องสอบวิชาเฉพาะอะไรบ้าง โดยสกอ. เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ 11 รายวิชา ในวันที่ 15 สิงหาคม – 5 กันยายน 2548 และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) รับสมัครสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาขั้นสูง (A-NET) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2548
ขณะเดียวกัน สกอ. รับสมัครและจัดสอบวิชาเฉพาะภาษาต่างประเทศ 6 รายวิชาพร้อมกับการรับสมัครและสอบโอเน็ตและเอเน็ต ทั้งนี้ติดต่อสอบถามคอล เซ็นเตอร์ของสกอ. โทร. 0-2576-5555, 0-2576-5777 และสทศ. ติดต่อโทร 0-2219-2992 หรือดูข้อมูลการสอบโอเน็ตและเอเน็ตได้ที่
http://www.ntthailand.com
ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2548

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีม.จุฬาปี2549

รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2549
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

http://www.academic.chula.ac.th/thaiver/News_Entrance2.htm

วันอังคาร, สิงหาคม 02, 2548

ลักษณะข้อสอบและการประเมินผล O – NET


ลักษณะข้อสอบและการประเมินผล O – NET ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบจะมีทั้งปรนัย และอัตนัย ในอัตราส่วนระหว่าง 80% – 90% : 10% – 20% ข้อสอบแบบปรนัยจะเป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก สำหรับข้อสอบอัตนัยจะเป็นข้อสอบแบบเขียนคำตอบสั้นๆ (Short Answer)
2. เวลาในการทำข้อสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง
3. ข้อสอบแต่ละข้อ คะแนนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ
4. ข้อสอบครอบคลุมสาระและทักษะสำคัญของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การสอบเป็นบริการของรัฐให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด
5. จะสอบได้เพียงคนละครั้งเดียว และจะทำการสอบได้เมื่อเรียนครบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา 6 เพราะว่าเป็นการสอบวัดมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ด้วยข้อสอบเดียวกันและสอบในวันเดียวกัน
* การสอบจะจัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ *