วันเสาร์, ธันวาคม 17, 2559

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 60

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 15, 2559

รับตรง สอบข้อเขียน พระนครเหนือ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT พระนครเหนือ 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการรับ
ตรงใช้คะแนนGAT/PATระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 08, 2559

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
ประเภทโควตาภาคตะวันออกโครงการ
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทโครงการกระจาย
แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนระดับประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, ธันวาคม 03, 2559

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 60

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 01, 2559

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิก
วิชาการเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 27, 2559

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีโครงการโรงเรียนในเครือข่าย
คณะวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 24, 2559

โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2559

รับตรงโครงการ วมว.พระจอมเกล้าธนบุรี 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีในโครงการรับตรงสำหรับ
นักเรียนในโครงการ วมว.
ประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสนรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อโควตารับตรงประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, พฤศจิกายน 19, 2559

ข้อมูล Admissions 2560

สมาคมทีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขา
วิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 17, 2559

รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ประเภทโควตาทั่วประเทศระดับ
ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วไป ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 60

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 10, 2559

รับตรง สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ 60

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงโครงการพิเศษ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการรับตรง
โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการ วมว. ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โควตาโรงเรียนในเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโควตาโรงเรียนในเครือข่าย
คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, พฤศจิกายน 08, 2559

โควตา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อแบบ
โควตาประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 60

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อแบบโควตาในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์, พฤศจิกายน 04, 2559

รับตรง ทุน สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร 60 รอบ 2

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 60

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 03, 2559

รับตรง พสวท. ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, ตุลาคม 29, 2559

รับตรง ม.อุบลราชธานี ปี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560


วันพุธ, ตุลาคม 19, 2559

รับตรง ทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อทุนโครงการ
เพชรสนามจันทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ทุนโครงการ พสวท คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อทุนโครงการ พสวท
โดยวิธีการรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตวิธีการรับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, ตุลาคม 15, 2559

รับตรง โครงการเพชรนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ
เพชรนครินทร์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 13, 2559

รับตรง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง 60

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อวิธีการรับตรงวิทยาลัย
 นาโนเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โควตาพื้นที่และโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อวิธีการรับตรงหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 60


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์, ตุลาคม 10, 2559

รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลาดกระบัง 60

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อวิธีการรับตรงระดับ

รับตรง โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ
พิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ลาดกระบัง 60

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ ม.มหาสารคาม ปี 60

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 60

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ โครงการนักเรียน เรียนดี ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการเรียนดี
คณะแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 06, 2559

รับตรง ทุนโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ ม.เชียงใหม่ 60

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อจาก
ทุนโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์โดยวิธีพิเศษของ
คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, ตุลาคม 05, 2559

รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ปี 60

มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, ตุลาคม 04, 2559

รับตรงทั่วประเทศ ม.พะเยา 60

มหาวิทยาลัยพะเยา
รับสมุครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประเภท
โควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์, ตุลาคม 03, 2559

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการ
รับตรงระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง พระจอมเกล้าธนบุรี 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาโครงการคัดเลือกตรง
ประเภทเรียนดีเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กันยายน 28, 2559

รับตรง โควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 60

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการ พสวท. ม.วลัยลักษณ์ 60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ
พสวท ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ทั่วประเทศ แม่ฟ้าหลวง รอบ 2 ปี 60

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม