วันพฤหัสบดี, กันยายน 30, 2553

ม.มหาสารคามรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 54

มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ทักษิณ รับนิสิตใหม่ ปี54


มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับบุคคลเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปี54


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
แบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.แม่ฟ้าหลวง รับสมัครนักศึกษาระบบโควต้าพิเศษ ปี 54

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับสมัครนักศึกษา ระบบโควต้าพิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ประจำปีการศึกษา 2554

ม.เกษตรศาสตร์ รับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบโครงการรับตรงและโควต้าพิเศษ ปี 54

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระบบโครงการรับตรง และโควต้าพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2554
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันพุธ, กันยายน 15, 2553

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์ ปี 54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ


ม.ขอนแก่นรับบุคคลเข้าศึกษา ในคณะแพทยศาสตร์บัณฑิต แบบรับตรง ปี 54

ม.เกษตรศาสตร์รับบุคคลเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการเพชรนนทรี ปี 54

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับบุคคลเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ในโครงการเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ปี 54

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
แบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.แม่โจ้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระบบรับตรง ปี 54

มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับบุคคลเข้าศึกษาคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร ระบบรับตรงปีการศึกษา 2554

ม.พายัพรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบโควตา ระบบกลางแอดมิชชั่น และรับตรงทุกภาคทั่วประเทศ ปี 54

มหาวิทยาลัยพายัพรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบโควตา
ระบบกลางแอดมิชชั่นและ รับตรงทุกภาคทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ


วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ปี54

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.ศิลปากรรับบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์โดยวิธีรับตรง ปี54

วันศุกร์, กันยายน 03, 2553

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง ปี 54

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โดยวิธีรับตรง) คณะแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา 2554


วันพุธ, กันยายน 01, 2553

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ปี54

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี แบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2554

ม.บูรพา เปิดรับสมัครสอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี54

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2554
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการโควต้า ปี54

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี รับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 ปวช. และปวส.
เข้าศึกษาต่อโครงการโควต้า ประจำปีการศึกษา 2554

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับนักศึกษาโครงการคัดเลือกตรงรอบที่ 2 ปี54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับนักศึกษาโครงการคัดเลือกตรงรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
(ผู้สนใจศึกษาสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ