วันพุธ, เมษายน 27, 2554

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร ปี54

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันพุธ, เมษายน 20, 2554

มจพ.พระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2554

ม.เกษตรศาสตร์ รับตรง ปี 54

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2554

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการรับตรง ปี 54

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญาตรี
ปีการศึกษา 2554

คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร ปี54

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ
สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2554

วันอังคาร, เมษายน 19, 2554

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล รอบแรก ปี54

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ