วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 29, 2556

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เชียงใหม่ เปิดรับโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557

ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับตรงโควตา สอวน. ปี57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโควตา สอวน.
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับตรงโควตา สอวน. ปี57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการโควตา สอวน.
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สอท.ขึ้นเกณฑ์คัดเลือกองค์ประกอบ Admission 57

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ได้ออกเกณฑ์คะแนน GAT/PAT O-NET
Admission 57
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เปิดสมัครรับทุนการศึกษาตามโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดสมัครรับทุนการศึกษาตามโครงการพิเศษ จำนวน 80 ทุน
ประจำปีการศึกษา 2557

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ แบบวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สกอ.เปิดสมัครรับทุนการศึกษา 200 ทุน ปี57

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เปิดสมัครรับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ขอนแก่น เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.มหิดล เปิดรับตรง โครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 15, 2556

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เปิดรับโครงการพิเศษและทุนการศึกษา รอบ 2 ปี57

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์และ
สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
เปิดรับโครงการพิเศษและทุนการศึกษา รอบ 2
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.มหิดล เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยมหิดล
เิปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับตรงและโควตา ปี57

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 หลักสูตรเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครชิงทุน ปี57

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อชิงทุนการศึกษา
ประเภทรับตรงและประเภทโควตา
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.พะเยา เปิดรับสมัครโควตา ปี57


มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการโควตา
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครชิงทุน ปี57

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบชิงทุนโครงการพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 01, 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เปิดรับตรงและทุนการศึกษา โครงการเพิ่มพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
เปิดรับตรงโครงการเพิ่มพิเศษและทุนการศึกษา รอบแรก
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.นเรศวร เปิดรับสมัครโควตา ปี57

มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการโควตารับตรง
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับโครงการโควตา ปี57

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
ตามโครงการโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ม.อุบล เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม