วันเสาร์, เมษายน 29, 2560

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึก
ษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์, เมษายน 24, 2560

รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์, เมษายน 03, 2560

รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึก
ษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ระ
ดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการเพชรราชพฤกษ์ ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
 

ต่อในสาขาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยา  
ศาสตร์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560