วันพฤหัสบดี, มกราคม 26, 2560

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 60

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, มกราคม 19, 2560

รับตรงทั่วประเทศ โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, มกราคม 17, 2560

รับตรง โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในโครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, มกราคม 14, 2560

รับตรง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ปี 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, มกราคม 12, 2560

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

วันพุธ, มกราคม 11, 2560

โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560


รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ แพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปี 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะ
พาณิชยศาสตร์และการจัดการโดยวิธีพิเศษ
ภายใต้โครงการโควต้ามอ.ตรังประจำปีการศึกษา2560 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ 60

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครเพื่อศึกษาต่อโครงการ
โอลิมปิกวิชาการคณะวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560วันอังคาร, มกราคม 10, 2560

รับตรง โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 60

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาโครงการสร้างนัก
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้าน
เกิดระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง พสวท. ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, มกราคม 05, 2560

โควตาบุตรชาวประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะ
ประมงโควตาโครงการส่งเสริมโอกาส
ศึกษาต่อบุตรชาวประมงประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม