วันศุกร์, กันยายน 15, 2549

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบตรง

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระบบการคัดเลือกตรงโดยมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง
ประจำปีการศึกษา 2550


ดูรายละเอียด >>> รับตรง

จุฬาฯ เปิดรับตรงแล้ว 1,970 คน

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2550
เข้าสู่วิธีสมัคร "ระบบรับตรง "

วันพุธ, กันยายน 06, 2549

CHEM TEST ' 27

คณะกรรมการนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนน้องๆ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมประชันสมองประลอง
ปัญญาในการแข่งขันตอบปัญหาเคมี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2549
ดูรายละเอียด www.chemtest27.net หรือ
http://chemku.sci.ku.ac.th/ link chemtest27

OPENHOUSE Banshi Chula

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2549
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.acc.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดรับโควตา ปี 2550

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั่วประเทศ
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2550 ดังนี้
ประเภทโควตาและจำนวนรับ
1. โควตาโรงเรียน จำนวนรับ 560 คน
2. โควตาจังหวัด จำนวนรับ 1,230 คน
3. โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 100 คน
4. โควตานักกีฬา จำนวนรับ 60 คน
5. โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวนรับ 40 คน

วิธีการสมัคร
- นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และประสงค์จะทำการสมัคร ให้บันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2549 ที่ www.sut.ac.th/ces และพิมพ์ใบยืนยันการสมัครจากระบบ แล้วยื่นสมัครผ่านโรงเรียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 150 บาท
- โรงเรียนรวบรวมใบยืนยันการสมัครของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัคร เสนอผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม และประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ และจัดส่งใบยืนยันการสมัครให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมใบสรุปรายชื่อผู้สมัคร ใบสำคัญรับเงิน และค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
DOWNLOAD
ประกาศรับสมัคร
ประเภทโควตาโรงเรียน
ประเภทโควตาจังหวัด
ประเภทโควตาวิทยาศาสตร์
ประเภทโควตากีฬา
ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์