วันเสาร์, สิงหาคม 30, 2557

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงโควตาพิเศษ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อแบบ
โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด ปีการศึกษา 2558 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, สิงหาคม 29, 2557

รับตรงทุกคณะ ม.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 28, 2557

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Admissions ปี 58


กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2558

วันอังคาร, สิงหาคม 26, 2557

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร ปี 58

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 21, 2557

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.ธรรมศาสตร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปี 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คณะนิเทศศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวารสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์รับสมัครคัดเลือก
นักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยวิธีรับตรงแบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คณะอักษรศาสตร์รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, สิงหาคม 20, 2557

รับตรง คณะแพทยศาสตร ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตรรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะวิจิตรศิลป์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ ปี 58

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิจิตรศิลป์รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนา
การศึกษาภาคเหนือ 17 จังหวัดเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 14, 2557

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการร่วม
กับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ปี 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โควตานักกิจกรรม ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับตรงประเภทโควตาผู้มีความสามารถ
ด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, สิงหาคม 13, 2557

รับตรง สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ม.เชียงใหม่ ปี 58

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อตามโครงการนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทาง
คอมพิวเตอร์หลักสูตรสองภาษา ประจำปีการศึกษา 2558
 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่ ปี 58

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครนักเรียน
ตามโครงการนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพ
ทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช ปี 58

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับตรงโควตาพิเศษเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558

ปฎิทินรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

วันเสาร์, สิงหาคม 09, 2557

รับตรง โควตา ม.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครคัดเลือกบุคคลในโครงการรับนักเรียน
ที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, สิงหาคม 08, 2557

ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 07, 2557

รับตรงโครงการ สอวน. ม.สงขลานครินทร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการ สอวน.
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, สิงหาคม 06, 2557

ปฏิทิน รับตรง สอบตรง โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น ปี 2558

ปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 รับตรง กสพท วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, สิงหาคม 05, 2557

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะแพทยศาสตร์ประกาศรับตรงบุคคล
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, สิงหาคม 02, 2557

ม.ศิลปากร รับตรง สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปี 57

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557

รับตรง สถาปัตยกรรมภายใน สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ลาดกระบัง ปี 57

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคล 
เข้าศึกษาต่อแบบโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึึกษา 2557

รับตรง 4 โครงการ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ ปี 2558

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คณะแพทยศาสตร์คัดเลือกบุคคล   
เข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรงแบบพิเศษ  
ประจำปีการศึกษา 2558