วันอังคาร, มกราคม 27, 2558

รับตรง วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 58

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, มกราคม 24, 2558

รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 58

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, มกราคม 23, 2558

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสนรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, มกราคม 22, 2558

โควตา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร
นักเรียนโครงการความร่วมมือกับสำนัก
บริหารงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, มกราคม 21, 2558

รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 58


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, มกราคม 16, 2558

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, มกราคม 13, 2558

รับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT พระนครเหนือ 58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 
รับตรงใช้คะแนน GAT/ PAT 
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, มกราคม 06, 2558

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 58

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 58

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม