วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2550

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะศิลปศาสตร์จะทำการเปิดหลักสูตร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550 เป็นต้นไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
ได้ที่ คณะศิลปศาสตร์ อาคารประเสริฐ ณ นคร หรือสอบถามทางโทรศัพท์
ได้ที่ หมายเลข 0-5387-3288 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสนามสอบ A-NET
ของผู้สมัครทดสอบฯ จากสนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์
เป็นโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยและโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ
ในการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง( A-NET )ปีการศึกษา 2549
ของผู้สมัคร จำนวน 720 คน จากเดิมที่ต้องสอบสนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์
ดังนี้

1. วิชาสังคมศึกษา 2 (รหัสวิชา 12) สอบวันที่ 3 มีนาคม 2550 เวลา 08.30 – 10.30 น. ย้ายจาก สนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็น สนามสอบ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

2. วิชาภาษาอังกฤษ 2 (รหัสวิชา 13) สอบวันที่ 3 มีนาคม 2550 เวลา 15.00 – 17.00 น. ย้ายจาก สนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็น สนามสอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และสนามสอบโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอให้ผู้สมัครทดสอบจากเดิมที่ต้องสอบ สนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ ดูรายละเอียดสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าทดสอฉบับใหม่เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการเข้าห้องสอบได้จากเว็บไซด์ www.cuas.or.th

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 15, 2550

คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร รับสมัครสอบตรงถึง 25 ก.พ.2550

โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2550
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2550
Click ที่นี่ค่ะ

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 08, 2550

ม.บูรพา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษา ปี2550

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญยาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร กศ.บ 4-5ปี) ภาคพิเศษ
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ.50 ดาวน์โหลดใบสมัคร
คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ภาคปกติ (หลักสูตร 4-5 ปี) รอบที่2
ตั้งแต่วันที่ 2-3 พ.ค. 50 ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ประกาศผลสอบคัดเลือก ระบบโควต้า ม.มหิดล

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบโควตา 2550
ประกาศผลสอบคัดเลือก Click ที่นี่

ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2550

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://www.sut.ac.th/ces/Macatronic/AnnounceMac_50.html