วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 28, 2553

รูปแบบข้อสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1 มี.ค ปี 53


รูปแบบข้อสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1 /2553 (สอบมีนาคม 2553)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions ปี53 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ


ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions ปี 2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ขอนแก่นรับนักศึกษาใหม่ โครงการพิเศษ ปี 53


มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admissions กลาง ปี 2553

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admissions กลาง ปี 2553

  • ปฎิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
  • องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
  • สรุปมิติ ทปอ.เกี่ยวกับ Admissions ปี 2553-2554
  • ทปอ.มีมติให้สิทธินักเรียน ม.6 ทีมีคะแนน O-NET 5กลุ่มสาระสมัคร Admissions ได้(สอบ O-NET ปี 2549/2550)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม