วันอังคาร, สิงหาคม 21, 2555

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556

วันอาทิตย์, สิงหาคม 19, 2555

กำหนดการและรายละเอียดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปี 56

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง กำหนดการและรายละเอียดการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.มหิดล เปิดรับสมัครโควตา ปี 2556

มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (นานาชาติ)
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับตรง ปี 56

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัคร ปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการ "เยาวชนร่มศรีตรัง"
โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556


คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรงรอบที่ 1 ปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดรับโควตา ปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2556


ม.เชียงใหม่ เปิดรับตรงปี 2556

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
ประจำปีการศึกษา 2556

วันอาทิตย์, สิงหาคม 12, 2555

คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เปิดรับตรง ปี 56

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

วันเสาร์, สิงหาคม 11, 2555

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากรเปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรง ปี 56


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

วันศุกร์, สิงหาคม 03, 2555

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรง ปี 56

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.นเรศวร เปิดรับตรงแพทย์ชนบท ปี 56

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทย์ศาสตร์ เปิดรับตรง
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แนวใหม่)
ประจำปีการศึกษา 2556

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions ปี 56

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง(Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2556

ระเบียบการรับตรง ม.ขอนแก่น ปี 56

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง 
ประจำปีการศึกษา 2556

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงเทอม 2 ปี 55

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับตรงภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555