วันอังคาร, เมษายน 11, 2549

คำแนะนำ

ข้อมูลที่ผู้สมัครต้องเตรียมก่อนทำการสมัครคัดเลือก Admissions 2549

ผู้ที่ต้องการสมัครเลือกคณะ/ประเภทวิชา ในระบบ Admissions

ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 18 เมษายน 2549 ต้องมีเอกสารหรือข้อมูลดังนี้

1. ชื่อ-นามสุกลของผู้สมัคร
2. เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (13 หลัก)
3. รหัสโรงเรียน
4. รหัสนักเรียน (7 หลัก)
5.ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
6. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
7. เลขที่นั่งสอบ สอบ O-NET (8 หลัก)และ A-NET(8 หลัก)ของผู้สมัคร
8. เลขที่นั่งสอบวิชาเฉพาะ (7 หลัก)(เดือนตุลาคม 2548) ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
9. คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตลอดหลักสูตร ม.4-ม.6 ( GPAX )
10. คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-ม.6 (GPA กลุ่มสาระ)

วันอังคาร, เมษายน 04, 2549

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2549

ตารางองค์ประกอบแต่ละคณะ / มหาวิทยาลัย
(Admission ตรง / Admission กลาง )