วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 27, 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรง ภาคพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับตรง ปี57

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ 
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 26, 2557

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร เปิดรับตรง ครั้งที่ 1 ปี57

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ด้วยวิธีพิเศษ ครั้งที่1
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาโควตาพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2257
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เิปดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดรับตรงโครงการพิเศษ รอบสุดท้าย ทั่วประเทศ ปี57

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 05, 2557

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น เปิดรับโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
เปิดรับโครงการพิเศษ โดยวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ส.พระบรมราชชนก แก้ไขกำหนดการใหม่ ระบบรับตรง ปี57

สถาบันพระบรมราชชนก 
กำหนดระเบียบการการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 
ฉบับใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ม.เกษตร ขยายเวลาเปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
กำหนดขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.เกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช ขยายเวลาเปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
กำหนดขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.บูรพา เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยบูรพา 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ทั้งภาคตะวันออกและทั่วประเทศ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
รับตรงทั่วประเทศ
รับตรงภาคตะวันออก
คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 04, 2557

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557

ม.ขอนแก่น เปิดรับตรง โดยไม่ยื่นคะแนน GAT/PAT ปี57

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โดยไม่ใช้คะแนนGAT/PAT ยื่น
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ม.ธรรมศาสตร์ แก้ไขกำหนดการใหม่ โครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
กำหนดระเบียบการการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ฉบับใหม่
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม