วันอังคาร, พฤศจิกายน 30, 2553

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระบบรับตรง ปี54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา แบบรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT
คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและคณะอุตสาหกรรมการเกษตร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับตรง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ปี54


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ แบบรับตรง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.เกษตรศาสตร์ ภาควิชาการบินและอวกาศ รับตรงปี 54

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2554

ม.ธรรมศาสตร์ รับตรงวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ ปี54

มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเปิดรับตรง SIIT ปี 54

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
เปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตร สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ เปิดรับตรงปี54

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครเลือกบุคคลเข้าศึกษา
โดยวิธีรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

กลุ่มภาคปกติ


กลุ่มภาคพิเศษ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ปี54

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, พฤศจิกายน 19, 2553

ม.บูรพา รับเพิ่มเติมสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปี 54

มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(เพิ่มเติม) ปี 2554

สทศ. รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/54

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554
(สอบเดือนมีนาคม 2554)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 54

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, พฤศจิกายน 06, 2553

ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (admissions กลาง) ปี54

ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันศุกร์, พฤศจิกายน 05, 2553

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตร 6 ปี ปี54


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อในโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)
ประจำปีการศึกษา 2554

ม.ขอนแก่นสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ปี54


มหาวิทยาลัยขอนแก่นสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก)
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

โครงการผลิตและพัฒนาบุคคลภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและ ม.สงขลานครินทร์ ปี 54


โครงการผลิตและพัฒนาบุคคลภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.บูรพา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปี54


มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตรศาสตร์รับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี54


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ปี54

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ