วันพุธ, มีนาคม 26, 2551

ประกาศผลสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2551

ประกาศผลสอบ เข้าศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2551

วันพุธ, มีนาคม 05, 2551

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับนักเรียนม.4 ปีการศึกษา2551

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 1,480 คน
โดยมีรายละเอียดต่างๆตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เรือง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา2551
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.triamudom.ac.th/pdf/general_ann.pdf

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครรับตรง 2551

ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เปิดรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อ (รับตรง) ปีการศึกษา 2551
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2551
Tel.038-352381