วันอาทิตย์, ธันวาคม 09, 2555

ม.เกษตร เปิดรับตรงสาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) ประจำปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง

ม.ขอนแก่น หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับตรง ปี 56

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิชาจีนศึกษา (นานาชาติ) เปิดรับตรง ปี 56

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยปรีดี พนมยงค์ สาขาวิชาจีนศึกษา (นานาชาติ)
เปิืดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง

ม. ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
เปิดรัีบสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัคร ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิืทยาการจัดการ เปิดรับสมัครนักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรง ปี 56มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง

วันเสาร์, ธันวาคม 08, 2555

คณะเทคนิคสัตวแพทย์ ม.เกษตร เปิดรับตรง ปี 56

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.มหาสารคาม เปิดรับตรงภาคพิเศษ ปี 56

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปิดรับสมััครบุคคลเข้าศึกษา 
ะบบรับตรง (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 56

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา
โครงการ ''Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์"
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.จุฬา เปิดรับสมัครหลักสูตรนานาชาติเพิ่มเติม ปี 56

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
ประจำปีการศึกษา 2556 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ 

ม.เกษตร เปิดรับตรงหลักสูตรนานาชาติ ปี 56


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง (นานาชาติ)
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรง ปี 56

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยสตร์
เปิดรัีบบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครโควตารับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแำพงแสน
เปิดรับสมัครนักศึุกษา โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ