วันเสาร์, มิถุนายน 16, 2555

ม.ขอนแก่น เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการที่เปิดรับสมัคร

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการคึกษา  2556

ประเภทที่เปิดรับสมัคร

ม.ศิลปากร เปิดรับตรงสาขาปิโตรเคมีฯ รอบสอง ปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2556

ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร ม.นเรศรวร ปี 56

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่องกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 
ประจำปีการศึกษา  2556

ปฏิทินการสมัครสอบ CU-SCI ม.จุฬาฯ ปี 56

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เปิดรับสมัครสอบตรง CU-Science
(ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)
ประจำปีการศึกษา  2556 

ม.ศิลปากร เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา  2556
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร  ประเภค  ก.
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร  ประเภค  ข.
โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

คณะการแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร ปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะการแพทย์แผนไทย
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.เกษตร เปิดโควตารับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ
ประจำปีการศึกษา  2556

วันศุกร์, มิถุนายน 15, 2555

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับโครงการพิเศษ ปี 56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการคัดเลือกตรง ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน  GAT/PAT
โครงการ Direct Admission  เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


ม.มหิดล นานาชาติ เปิดรับสมัคร ปี 56

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ
เปิดรับสมัครบุคคลศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันศุกร์, มิถุนายน 01, 2555

มศว. เปิดรับตรงทุกคณะ ปี 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับโควตาประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556
ประเภทโควตาที่เปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556

กำหนดการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556
สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2556

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปี 55

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ
ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555