วันเสาร์, ตุลาคม 27, 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับสมัคร ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศสตร์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

วันศุกร์, ตุลาคม 26, 2555

ม.ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เปิดรับตรง ปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง  
ประจำปีการศึกษา 2556
 

ม.อุบลราชธานี เปิดรับตรงเพิ่มเติม ปี 56

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง(เพิ่มเติม)
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษา ปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวนศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับตรงโควตาพิเศษ ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับสมัครโควตาสสวท.และโควตาสอวน.ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาสสวท.และโควตาสอวน.
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงเพิ่มเติม ปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง (เพิ่มเติม)
ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการที่เปิดรับสมัคร
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มค่ะ

ม.ลาดกระบัง เปิดรับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครนักศึกษาระบบรับตรง 
โดยใช้คะแนน GAT/PAT
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะสังคมวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เปิดรับนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษ ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

วันอังคาร, ตุลาคม 09, 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลเปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงโครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ ปี 56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

วันพุธ, ตุลาคม 03, 2555

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ลาดกระบัง เปิดรับตรงปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ลาดกระบัง เปิดรับตรงสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ประจำปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปี 56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับคัดเลือกนักศึกษา โดยใช้คะแนน GAT/PAT
ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT
โครงการ Direct Admission เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ม.เกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการ นิสิตไทยหัวใจเกษตร ประจำปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเอียดโครงการที่เปิดรับสมัคร

คณะประมง ม.เกษตร เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.มหิดล นานาชาติ เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556