วันศุกร์, กรกฎาคม 31, 2558

รับตรง โควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 59

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ปฎิทินการคัดเลือก และเกณฑ์คัดเลือก องค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions 59

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดม
ศึกษาในระบบกลางAdmissions ปีการศึกษา 2559
แผนพับ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กรกฎาคม 29, 2558

รับตรง 21 โครงการ จุฬาฯ 59

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กรกฎาคม 28, 2558

เกณฑ์การรับสมัครเข้า กสพท แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า59

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลัก
สูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ร.ร.มหิดลฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี 59

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กรกฎาคม 24, 2558

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม. ศิลปากร 59

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 59

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กรกฎาคม 22, 2558

รับตรงทั่วประเทศ ม.สงขลานครินทร์ ปี 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โควตาภาคเหนือและรับตรงทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวงปี 59

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กรกฎาคม 21, 2558

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 59

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการรับนักศึกษา
กรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายการรับบุคคลและกำหนดการรับตรง ม.ขอนแก่น 59

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดย
วิธีการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการรับสมัคร 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 19, 2558

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กรกฎาคม 17, 2558

รับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ ปี 59

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กรกฎาคม 15, 2558

รับตรง คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปี59

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญาตรีหลักสูตรแพทย
ศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กรกฎาคม 14, 2558

ปฎิทินโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ ปี 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันเสาร์, กรกฎาคม 11, 2558

รับตรงทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ ปี59

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง รอบ 2 ม.นเรศวร ปี 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กรกฎาคม 07, 2558

รับตรง โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 59

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับตรง กสพท ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
สอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท 
ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 05, 2558

รับตรง คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 59

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 02, 2558

รับตรง กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี ปี 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม