วันพุธ, มีนาคม 30, 2559

รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง ปี59

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีระบบรับตรงประจำปีการศึกษา2559

วันอังคาร, มีนาคม 29, 2559

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับ
ตรงโครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


วันจันทร์, มีนาคม 21, 2559

รับตรงทั่วประเทศ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 59

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 

วันศุกร์, มีนาคม 18, 2559

รับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 59

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ ระบบพิเศษ ม.สารคาม 59

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, มีนาคม 04, 2559

รับตรง ทั่วประเทศรอบ2 ม.แม่โจ้ 59

หาวิทยาลัยแม่โจ้
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิธีการ
รับตรง ทั่วประเทศรอบ2 ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 59

หาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิธีการรับตรง
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการตั้งใจดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รอบ3 ม.สงขลานครินทร์ 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับตรง โครงการตั้งใจดีวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี รอบ3 ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร รอบ2 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 59

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร รอบ2 ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 59

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 59

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 59

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับตรง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 59

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 59

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับตรง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม