วันอังคาร, กรกฎาคม 19, 2548

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ในปีการศึกษา 2549 จะจัดสอบเพียงครั้งเดียว เนื่องจากเป็นปีแรกของการดำเนินการ การสอบ o-net และ a-net จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนในสายอาชีวศึกษาและหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนที่เทียบเท่า ม.6 มีสิทธิสอบได้ โดยการจัดสอบของแบบทดสอบ o-net และ a-net จะอยู่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ต้นเดือนมีนาคม 2549
กรณีนักเรียน ม.ปลาย ที่ศึกษาจบจากต่างประเทศ ไม่สามารถสมัครระบบแอดมิชชั่นในปีการ
การศึกษา 2549 ได้ เพราะค่า GPA ของเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถเทียบได้กับกลุ่มการเรียนรู้ 3-5
กลุ่มสาระ ที่ใช้ในระบบแอดมิชชั่น เพราะมีการเรียนในรายวิชาที่แตกต่างกัน หากจะเข้าศึกษา
ต่อในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ต้องเลี่ยงไปสมัครในระบบสอบตรง หรือ โควตา ซึ่งในแต่ละปีจะมีเด็กกลุ่มนี้เพียง 20 คน
เพิ่มเติม
* ผู้สมัครระบบ admission จะต้องสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตทั้งหมด พร้อมชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบธนาคาร
ยกเว้นกรณีผู้สมัครในบางพื้นที่ ที่ไม่พร้อมใช้ระบบอินเตอร์เน็ต จะให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์การรับสมัคร
เอ็นทรานซ์เดิม ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำนวยความสะดวกในการสมัคร
* จะประกาศผลการสอบข้อเขียน
* หลังจากนั้นให้ยื่นเลือกคณะได้ 4 อันดับ
* ประกาศชื่อผู้ผ่านข้อเขียน เพื่อสอบสัมภาษณ์
* ประกาศชื่อผู้สอบผ่าน ให้ยืนยันสิทธิ์
* ถ้าเหลือที่ว่างจากการรับรอบแรก จะเปิดรับรอบ 2 แต่จะไม่มีการสอบรอบ 2 แล้ว