วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 29, 2558

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์, ตุลาคม 26, 2558

รับตรง 2 โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 59

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 22, 2558

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา2559

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

รับตรง โครงการ พสวท. ม.สงขลานครินทร์ 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
โครงการ พสวท ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ทุนโครงการ พสวท ม.วลัยลักษณ์ 59

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ทุนโครงการ พสวท ประจำปีการศึกษา 2559 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ม.ทักษิณ 59

มหาวิทยาลัยทักษิณ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 59

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม