วันเสาร์, สิงหาคม 29, 2558

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี59

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกต่อในระดับ
ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, สิงหาคม 25, 2558

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 59

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

รับตรง โควตา ม.นเรศวร ปี 59

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 59

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการโอลิมปิกวิชาการระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง 5 โครงการ ม.มหิดล 59

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดย
วิธีการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 59

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, สิงหาคม 07, 2558

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 59

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตโครงการรับนักศึกษา
กรณีพิเศษประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 06, 2558

รับตรง ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท มหิดล 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการรับสมัคร
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมเติม