วันอังคาร, มกราคม 24, 2555

ร.ร เตรียมอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบเข้า ม.4 ปี 55

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะศิลปศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับตรง รอบ 2 ปี 55

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตร
เปิดรับตรงรอบ 2 ปี 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.ศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับปี 55

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการสืบสานภาษาไทย
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.จุฬา คณะสถาปัตย์ (นานาชาติ) เปิดรับปี 55

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครโควตารับตรงปี 55

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบโควตารับตรง
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.บูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดรับปี 55

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับปี 55

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการ พสวท.)
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.ธรรมศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา ปี 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
โครงการรัสเซียศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.มหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปิดรับรอบ 2 ปี 55

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษารอบ 2
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.ศิลปากรและ ม.บูรพา คณะเภสัชเปิดรับสมัครโครงการรับตรงร่วมปี 55

มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการร่วม ระบบรับตรง)
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันอังคาร, มกราคม 17, 2555

มจธ.เปิดรับตรงปี 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.พายัพเปิดรับตรงปี 55

มหาวิทยาลัยพายัพ
เปิดรับตรงระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ


ม.มหาสารคาม เปิดรับป.ตรี ระบบพิเศษ ปี 55

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายบะเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันอาทิตย์, มกราคม 15, 2555

ม.แม่โจ้ เปิดรับตรง ปี55

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันเสาร์, มกราคม 14, 2555

ม.มหิดล หลักสูตรนานาชาติ ปี 55

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตร คณะวิศวะเปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวะกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับตรง ปี 55

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.สงขลาฯ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัคร ปี 55

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.ขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม ปี 55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รับนักศึกษาปี 55

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.จุฬาฯ คณะวิศวะเปิดรับตรงหลักสูตรนานาชาติปี 55

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวะกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา (รับตรง) ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ