วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 31, 2556

ม.บูรพา เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึุกษา 2557

ม.เกษตร เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ หลายโครงการ ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ตามโครงการพิเศษ 5 โครงการ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครโครงการพิเศา ปี57

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะประมง ม.เกษตร เปิดรับสมัครโครงการโควตา ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการโควตา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

ม.พายัพ เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยพายัพ
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สทศ.ประกาศรับสมัครสอบ GAT/PAT ปี57

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เปิดรับสมัครทดสอบวิชา ความถนัดทั่วไป(GAT)
และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT)
ประจำปีการศึกษา 2557

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, ตุลาคม 15, 2556

คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.อุบล เปิดรับสมัครโครงการโควตา ปี57

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการโควตา
ระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาคะแนน GAT/PAT 
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ปี57


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เปิดรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครโควตา ปี57

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เปิดรับบุุคคลเข้าศึกษาโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับตรง ปี57

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
โดยพิจารณาคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2557

วันอังคาร, ตุลาคม 01, 2556

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
โดยพิจารณาคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรง ปี57


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์ ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับโควตาพิเศษ ปี57

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาโควตาพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรง รอบที่ 1 ปี57

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
โครงการพิเศษ แบบวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครโครงการรับตรง ปี57

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการรับตรง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม