วันศุกร์, ธันวาคม 09, 2554

แผนผังการรับบุคคลเข้าศึกษา ปี55

แผนผังการดำเนินการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555

กำหนดการและตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555

กำหนดการดำเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT
ครั้งที่ 2/2555 สำหรับการ Admissions
ประจำปีการศึกษา 2555
(สอบเดือนมีนาคม 2555)

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับตรงเพิ่มเติม ปี55

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โควตารับตรงเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบล เปิดรับสมัคร ปี 55

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.ขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรง ปี55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการพิเศษปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครปริญญาตรี ปี 55

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555
ประเภทที่เปิดรับสมัคร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มค่ะ

ม.ลาดกระบัง เปิดรับสมัครป.ตรี ปี 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
คณะที่เปิดรับสมัคร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันอังคาร, พฤศจิกายน 22, 2554

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เปิดรับสมัคร ปี55

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. เปิดรับรอบ 2 ปี55

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการ Direct Admission
รอบที่ 2 (GAT/PAT เดิม) ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับตรงปี55

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษ
ด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ลาดกระบัง เปิดรับตรง ปี55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

มจพ.พระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
ประจำปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี55

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร ปี55

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับสมัครคัดเลือก
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2555

วันอังคาร, ตุลาคม 25, 2554

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร ปี55

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โควตาพิเศษ
ปีการศึกษา 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับโดยวิธีพิเศษ ปี55

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันศุกร์, กันยายน 23, 2554

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยมหิดล


วันอาทิตย์, กันยายน 18, 2554

มธ. รับตรงสาขาการเมืองฯ ( BMIR ) ปี 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
เปิดรับสมัครปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2555

ม.พะเยา เปิดรับสมัคร ปี 55

มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. เปิดรับสมัครป.ตรี ปี 55

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

ม.เกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 55

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

วันเสาร์, กันยายน 17, 2554

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัคร ปี 55

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2555

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โควต้า ม.นเรศวร ปี 55

มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยนาโน มจล. เปิดรับสมัคร ปี55

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

วันพฤหัสบดี, กันยายน 01, 2554

สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ GAT/PAT ปี55

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ประกาศกำหนดการทดสอบวิชาสามัญ
ปีการศึกษา 2555

มจพ.ธนบุรี เปิดรับสมัคร ปี55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัคร ปี55

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง (Direct Admission) รอบที่ 1
ปีการศึกษา 2555

คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัคร ปี55

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร ปี55

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

ม.แม้โจ้ เปิดรับตรง ปี55

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการรับตรงและคัดเลือก
ปีการศึกษา 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ปี55

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญาตรี
โครงการอัฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันพุธ, สิงหาคม 24, 2554

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร ปี55

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการช้างเผือก
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2555

ม.มหิดล เปิดรับสมัครบุคคล ปี55

มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบโควตา ปีการศึกษา 2554

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดรับตรง ปี55

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี
ระบบรับตรงโควตาพิเศษ
ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะแพทยศาสตร์ ม.จุฬาฯ เปิดรับสมัคร ปี55

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

วันอังคาร, สิงหาคม 23, 2554

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครปี55

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี55

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร ปี55

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.บูรพา รับสมัครนักศึกษา ปี55

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

วันอาทิตย์, สิงหาคม 14, 2554

รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครนักเรียน ม.4

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2555

วันเสาร์, สิงหาคม 13, 2554

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรง ปี55

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง
ปีการศึกษา 25555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

สทศ. จัดการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปี55

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
ประจำปีการศึกษา 2555

คณะพยาบาล ม.สงขลานครินทร์ รับบุคคลเข้าศึกษา ปี55

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2555

ม.อุบราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี55

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

ระเบียบการรับสมัครศึกษาต่อ ม.ขอนแก่น ปี55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปี55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เปิดรับรอบสอง ปี55

คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(รอบสอง) ปีการศึกษา 2555

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 28, 2554

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เปิดรับตรง ปี55

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2555