วันศุกร์, มีนาคม 23, 2555

ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปี 2555

ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง ( Admissions ) ประจำปีการศึกษา 2555

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรง ปี 55

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการที่เปิดรับสมัคร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.อุบล เปิดรับตรง ปี 55

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม)
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 22, 2555

มศว.เปิดรับตรง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 55

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครบุคลลเข้าศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรงปี 55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการที่เปิดรับสมัคร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันอังคาร, มีนาคม 13, 2555

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555

คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2555

ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรเปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่นเปิดรับสมัคร ปี 55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ