วันจันทร์, เมษายน 29, 2556

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับตรง รอบ 2 ปี56

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา รอบ 2 

ม.บูรพา เปิดรับตรง รอบ 2 ปี56

 มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคพิเศษและภาคปกติ รอบ 2
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เปิดรับตรง รอบ 3 ปี56

มหาวิทยาลัยมหิดล
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับนักศึกษา รอบ 3
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.อุบล วิทยาเขตมุกดาหาร เปิดรับตรง รอบ 3 ปี 56

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม