วันเสาร์, ธันวาคม 17, 2559

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 60

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 15, 2559

รับตรง สอบข้อเขียน พระนครเหนือ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT พระนครเหนือ 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการรับ
ตรงใช้คะแนนGAT/PATระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 08, 2559

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
ประเภทโควตาภาคตะวันออกโครงการ
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทโครงการกระจาย
แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนระดับประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, ธันวาคม 03, 2559

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 60

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 01, 2559

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิก
วิชาการเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม