วันศุกร์, มิถุนายน 26, 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครโควตา และ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2553

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภท :โควตา และ สอวน.ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 1 ก.ค.-20 ส.ค. 2552

สพฐ.ขอเพิ่มสอบภาษาสเปนใน PAT 7

นายมณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทำงานศึกษาแอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม ประจำปีการศึกษา 2553 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการหารือร่วมกับสภาวิชาชีพ สภาวิชาการ และตัวแทนจากคณบดีคณะวิชาต่างๆ รวมจำนวน 36 กลุ่ม เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ปีการศึกษา 2554-2556 ซึ่งถือเป็นการปรับเล็ก ส่วนการปรับใหญ่หลังจากนี้จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา 3 ปี ว่า ทปอ.ได้มอบหมายให้ตัวแทนทั้ง 36 กลุ่มดังกล่าวไปหาข้อสรุปว่า แต่ละคณะ/สาขาวิชาต้องการองค์ประกอบใดและเท่าไหร่ และต้องการเพิ่มการวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ในสาขาใดบ้าง เพื่อให้สามารถคัดเลือกเด็กเข้าเรียนได้ตรงตามต้องการ ซึ่งคณะ/สาขาวิชาจะต้องส่งข้อมูลมายังคณะทำงานแอดมิสชั่นส์ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ จากนั้นจะประมวลผลร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ก่อนนำเสนอที่ประชุม ทปอ.วิชาการเพื่อพิจารณา ในวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยบูรพา >>> (เนื้อหาข่าว)

ทวท.สรุปแอดมิชชั่นปี 54 แยกสอบฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ

คณะวิศวะขอไม่สอบความถนัดวิทยาศาสตร์ สพฐ.ชง ทปอ.สอบภาษาสเปนในแอดมิชชั่น
ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มอบให้ตัวแทนสภาวิชาชีพ วิชาการ และตัวแทนคณบดีจากคณะต่าง ๆ ไปหาข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบ สัดส่วน และค่าน้ำหนัก ที่จะนำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2554-2556 ว่าแต่ละคณะต้องการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในส่วนใดบ้าง นั้น ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง ประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) กล่าวว่า ทวท.ได้ข้อสรุปการปรับองค์ประกอบและค่าน้ำหนักแอดมิชชั่นปีการศึกษา 2554 เรียบร้อยแล้ว โดยจะขอใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมม.ปลาย หรือ GPAX 10% การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET 20% ความถนัดทั่วไป หรือ GAT 10% ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ หรือ PAT1 ความถนัดคณิตศาสตร์ 15% และ PAT 2 ความถนัดวิทยาศาสตร์ 60% แยกสอบ 3 วิชา คือ เคมี 15% ฟิสิกส์ 15% และชีววิทยา 15% (เนื้อหาข่าว)

วันเสาร์, มิถุนายน 13, 2552

ทปอ.คลอดปฏิทินแอดมิชชั่นปี 2553โดยจะมีการประกาศระเบียบการคัดเลือก ในวันที่ 7-20 เม.ย. 2553 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th, จำหน่ายระเบียบการวันที่ 7-20 เม.ย. ที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค ...
รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทำงานศึกษาแอดมิชชั่นฟอรั่ม ปี 2553 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ข้อยุติปฏิทินการคัดเลือกระบบแอดมิชชั่นปี 2553 แล้ว โดยจะมีการประกาศระเบียบการคัดเลือก ในวันที่ 7-20 เม.ย. 2553 ทางเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) http://www.cuas.or.th/, จำหน่ายระเบียบการวันที่ 7-20 เม.ย. ที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค, รับสมัครทางเว็บไซต์ของสอท. วันที่ 11-20 เม.ย. 2553, ชำระเงินค่าสมัครวันที่ 11-22 เม.ย. 2553, ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทางเว็บไซต์ของสอท. วันที่ 9 พ.ค. 2553 รศ.ดร.มณฑลกล่าวอีกว่า สำหรับสัดส่วนค่าน้ำหนักองค์ประกอบการแอดมิชชั่นปี 53 นั้น ยืนยันชัดเจนไปแล้ว ส่วนกรณีที่บางมหาวิทยาลัยไม่พอใจค่าน้ำหนักองค์ประกอบที่ ทปอ.กำหนดและจะไปรับตรงเองนั้น ก็อยากให้ใช้คะแนนการสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT เป็นคะแนนกลาง.