วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 27, 2554

รายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี54

รายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบกลาง (Admission)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2554
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ปี54

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2554
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 25, 2554

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 54

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2554
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ม.มหาสารคาม เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 54

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2554
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.แม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 54

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2554
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.บูรพา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 54

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับบุคคลเข้าศีกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการรับตรง ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโครงการพิเศษ ปี 54

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ
ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่นเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 54

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 08, 2554

มจพ. พระนครเหนือ เปิดรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปี 54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้ง มจพ.วิทยาเขตระยอง
ปีการศึกษา 2554

ม.แม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 54

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2554
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 54

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่4
ปีการศึกษา 2554
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 54

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2554
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 54

สถาบันการบินพลเรือน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาควิชาภาคพื้น
ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.บูรพา เปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 2 ปี 54

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2554
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม